Twaalf inwoners Etten-Leur koninklijk onderscheiden

DIT JAAR REGENDE HET LINTJES DOOR DE TELEFOON. NIET OPSPELDEN, MAAR OPBELLEN!

Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 is aan twaalf inwoners van Etten-Leur een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Omdat de Lintjesregen dit jaar door de Corona-uitbraak niet op de traditionele manier kan worden gevierd, kregen de 12 gelukkigen begin van de middag een persoonlijk telefoontje van burgemeester Miranda de Vries. Ook krijgen vandaag alle gedecoreerde inwoners bloemen en een oorkonde. 


Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment om de Koninklijke Onderscheidingen alsnog officieel uit te reiken. Dan wordt er ook in Etten-Leur tijdens een feestelijke bijeenkomst aandacht besteed aan de onderstaande gedecoreerden.


De gedecoreerde inwoners zijn:


 1. Mevrouw Adriana J.E. van Batenburg-van de Klundert - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwilligersactiviteiten.

  

1965 - heden: vrijwilliger bij de H. Mariaparochie te Etten-Leur. Ruim 14 jaar verzorgt zij wekelijks de bloemversiering in de kerk. Vanaf 1983 is zij betrokken bij de schoonmaak van de kerk. Ze gaat al vele jaren op huisbezoek bij zieken en ouderen en ze maakt deel uit van de felicitatiegroep. Daarnaast draagt ze al ruim 10 jaar bij aan de organisatie van de jaarlijkse Mariaviering. 


1979 - 1987: vrijwilliger bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. Mevrouw Van Batenburg was lid van een oudercontactgroep. Daarmee was zij actief betrokken bij de gang van zaken bij deze scholengemeenschap. Daarnaast werkte zij mee aan tal van activiteiten voor de leerlingen van deze school.


2004 - heden: mantelzorger van het gezin van een familielid. 1. Mevrouw Maria A.J. Evers-Hendrickx - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwilligersactiviteiten.


1999 - heden: vrijwilliger bij de ouderenzorgorganisatie Avoord te Etten-Leur. Zij begeleidt de bewoners in een rolstoel tijdens de Avondvierdaagse.


2002 - 2017: vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Etten-Leur. Zij bezocht regelmatig ouderen die vaak nauwelijks de deur uit kunnen.


2004 - 2019: vrijwilliger bij de Stichting Surplus Welzijn te Etten-Leur. Mevrouw Evers was baliemedewerker bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Etten-Leur dat is overgegaan naar de Vrijwilligerscentrale Etten-Leur, thans het online-platform Etten-Leurvoorelkaar. Daarnaast was zij matchbegeleider en organiseerde zij mee de activiteiten voor Etten-Leurvoorelkaar.

 

Ook was zij bij de stichting Surplus Welzijn begeleider van de verblijfsgerechtigden. 

Verder zette zij zich in de periode 2006 – 2008 vrijwillig in voor het ouderenwerk van Surplus te Drimmelen.


Mevrouw Evers was actief betrokken bij het werven van de vrijwilligers en de organisatie van het Vrijwilligerscafé.


2017-heden: vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, locatie Etten-Leur. Sinds 2017 heeft VluchtelingenWerk de begeleiding van de statushouders formeel overgenomen van de Stichting Surplus Welzijn. Betrokkene is als vrijwilliger in 2017 overgegaan van Surplus Welzijn naar VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Zij is vooral actief als maatschappelijk begeleider van personen/ gezinnen in de vestigingsfase. Naast haar cliënten begeleidt zij ook de statushouders die naar het inloopspreekuur komen. Zij ondersteunt vanuit eigen initiatief met regelmaat oud-cliënten.


Vanuit verschillende settings heeft mevrouw Evers zich ruim 30 jaar ingezet als taalmaatje voor nieuwkomers en als vrijwillig begeleider van vluchtelingen van vluchtelingen. Eerst in het toenmalige  AZC Etten-Leur, daarna bij het Vormingswerk, later bij het ROC.


Overig: mevrouw Evers was ook verkeersbrigadier op een basisschool van haar kinderen. Tevens was zij vrijwilliger bij de Stichting Peuterspeelzalen en bij de Lambertuskerk van de H. Mariaparochie.  1. Mevrouw Dirkje W. Hoogers - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

  

1986 - heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur. 

Betrokkene was ouderling tijdens diverse perioden van 1988 tot 2013, lid van de Federatieraad en lid moderamen (dagelijks bestuur, 1989-1996), begeleider jeugd en jongeren binnen de kerk (1998-2001), voorzitter van de taakgroep Pastoraat (diverse perioden), voorzitter van de Kerkenraad (2010-2013), lid van het regionaal college voor de visitatie in Noord-Brabant en Limburg (1999-2006), pastoraal medewerker (1986-1988) en waarnemend voorzitter van de sectie Zuid (2013-2015), lid van de sollicitatiecommissie voor de kerkelijk werker(2006-2007), lid stuurgroep 25 jaar EKG (1996-1997).

Thans fungeert zij als coördinator van de activiteiten voor de gespreksgroep senioren (sinds 2010), als medewerker bijzonder pastoraat (sinds 2016) en zij verzorgt de wekelijkse kaartengroet (sinds 2018). Sinds 2012 is mevrouw Hoogers ook betrokken bij de begeleiding van uitvaartdiensten. Sinds 2004 is zij voorzitter van de werkgroep Rybnik/Polen, waarvoor regelmatig wederzijdse bezoeken werden georganiseerd 


2000 - 2005: bestuurslid van Alzheimer Nederland, regio Breda e.o. Mevrouw Hoogers droeg bij aan de oprichting van het Alzheimercafé en de totstandkoming van de Alzheimertelefoon in de regio.


2013 - 2018: mantelzorger van een kennis. 1. De heer Melchior L. Koster - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

  

1974 - 2016: medeoprichter, voorzitter van (1981-1988, 2012-2016) en adviseur bij handbalvereniging Internos te Etten-Leur.  Ook was hij vele jaren actief als vrijwilliger, jeugdtrainer, adviseur, trainer van een herenteam (1989-2012), clubbladredacteur en lid van de jeugdcommissie. 

In de eerste periode als voorzitter liet hij de club floreren met verschillende hoogtepunten, zoals het kampioenschap van de eerste divisie van de dames en de grote veldtoernooien met vele deelnemers o.a. het jaarlijkse kerstschoolhandbaltoernooi. Daarnaast realiseerde hij mee een eigen clubhuis voor de vereniging. Hij gaf richting aan de verhuizing van de club van De Lage Banken naar een nieuw sportcomplex aan het Trivium. Het resultaat was het behoud van de drie-eenheid, te weten sporthal, buitenveld en kantine in één accommodatie. 

De heer Koster heeft ook, ten tijde van mindere periodes van de club een belangrijke bijdrage geleverd voor het voortbestaan de club.  


De heer Koster was ook actief als cursusleider handbaltrainer bij het Nederlandse Handbalverbond.

 

2017 - heden: voorzitter van de voetbalvereniging Internos te Etten-Leur.

Hij geeft leiding aan de organisatorische veranderingen en modernisatie van deze voetbalvereniging. 


 1. De heer Johannes G. Kilsdonk - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten.


De heer Kilsdonk is in 1978 begonnen met zijn loopbaan en heeft zich naast zijn betaalde functie ook verdienstelijk gemaakt bij zijn werkgever Flowserve in Etten-Leur als lid en voorzitter van de OR, GOR en als lid van de Europese ondernemingsraad. Daarnaast zet hij zich in voor het Sociaal Fonds van Flowserve dat is opgezet om werknemers van dit bedrijf te ondersteunen bij allerlei sociale uitgaven. Ook was hij ruim 20 jaar de drijvende kracht achter de ‘lief en leed’-pot van de afdeling waar hij werkzaam was. 


1978 - heden: vrijwilliger, voorzitter (sinds 2004) en penningmeester (periode van een aantal jaar) van de Scouting Tarcisius te Etten-Leur. Naast de vele scoutingactiviteiten voor de leden wordt deze vereniging met regelmaat gevraagd om te helpen bij allerlei organisaties en activiteiten in de gemeenschap. 

De heer Kilsdonk was bouwcoördinator tijdens de verbouwing van het scoutinggebouw in 2003 en hij is beheerder van dit gebouw.

Hij heeft vele jaren zich ingezet voor de Sinterklaasactie bij de Scouting Tarcisius. 

Ook is hij lid van de regioraad. Verder is hij vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter lid van de Stichting Scouting Etten-Leur; dit is het overkoepelende orgaan van de drie scoutinggroepen van Etten-Leur. 


2009 - 2018:  vrijwilliger bij en penningmeester, (interim)voorzitter en burgerraadslid (periode 2 juni 2009 tot 21 maart 2018) van de lokale politieke partij ONS Etten-Leur.  1. Mevrouw Petronella J.M.M.  Mathijssen-Timmers - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

  

1992 - heden: vrijwilliger bij de H. Mariaparochie te Etten-Leur en voorheen bij de Heilig Hartkerk. Betrokkene coördineerde het drukwerk van het parochieblad dat regelmatig werd uitgebracht, de liturgieboekjes voor de wekelijkse kerkdienst, het drukwerk van de actie Kerkbalans en de Vastenactie. Ook was zij actief betrokken bij het Ouderenpastoraat en organiseerde zij mee de ouderenmiddagen. Ook verleent zij steeds hand- en spandiensten voor allerlei activiteiten in kerk en pastorie.


2007 - heden: bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Etten-Leur.

Mevrouw Mathijssen coördineert de vrijwilligers en het bezoekwerk van deze vrijwilligers (aantal ongeveer 60 vrijwilligers bij deze afdeling). Zij verzorgt het aan- en afmelden van gasten en vrijwilligers, coördineert de behandeling van klachten van gasten en vrijwilligers en verzorgt de voorbereiding van vergaderingen en vrijwilligersbijeenkomsten.   

Daarnaast is zij actief betrokken bij de organisatie van de activiteiten, de uitstapjes en de vakantieweken georganiseerd door de Zonnebloem. Ook bezoekt zij zelf langdurige zieken, lichamelijk gehandicapten en ouderen.De beide echtgenoten van het echtpaar Rovers-Verdaasdonk ontvangen een Koninklijke onderscheiding.


 1. De heer Jacobus W. Rovers – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


1996 - heden: vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen te Etten-Leur en bij Surplus.

De heer Rovers was vele jaren oproepbaar voor het begeleiden van diverse activiteiten bij Avoord, van het repareren van de materialen tot het fietsen op de duofiets met de bewoners. 

2006 - heden is de heer Rovers actief als vrijwilliger intern cliëntenvervoer. Wekelijks haalt hij bewoners van Avoord op en brengt hen voor een behandeling naar de fysiotherapeut, en na afloop weer terug. 


2013 - 2018:  vrijwilliger bij Surplus als chauffeur op de Plusbus van Surplus, die 55+-ers uit Etten-Leur ophaalt voor uitjes.


2018 -2019: als vrijwilliger bij Surplus verzorgde hij de interne post voor de vrijwilligers van Surplus en bracht hij de post vanuit Etten-Leur naar de diverse locaties in Breda, Etten-Leur en Zevenbergen.


In het verleden was hij gedurende 20 jaar lid van "de Mondorgelvrienden", die o.a. optraden in 

verzorgingshuizen en bij evenementen georganiseerd door de Zonnebloem.


 1. Mevrouw Elisabeth Rovers-Verdaasdonk - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


1988 - heden: vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen. 

Zij is in 1988 als vrijwilliger gestart bij de toenmalige locatie Elisabethshuis. Zij was destijds medeorganisator van de sjoelmiddagen en -avonden. Daarnaast was zij actief betrokken bij de 

organisatie van de wekelijkse bingo. Iedere week hielp zij mee om de bewoners van hun kamer op te halen en na afloop terug te brengen. Daarnaast verzorgde zij mee de catering en begeleidde zij de deelnemers die niet in staat waren om zelfstandig met het spel mee te doen. Ook verzorgde zij op deze locatie mee de catering bij andere evenementen (muziekmiddagen, paas- en kerstactiviteiten, filmmiddagen en de jaarlijkse verkoopmiddagen van damesmode).


2006 - heden: vrijwilliger bij de ontmoetingsruimte "De Schaapskooi" van Avoord.

Er zijn nu bij De Schaapskooi zestien vrijwilligers actief, gesteund door een coördinator van Avoord. Eén van de vaste vrijwilligers is mevrouw Rovers. 

In 2006 werd gestart met een paar koffieochtenden en twee vrijwilligers, waaronder mevrouw Rovers. Thans is er een volledig weekprogramma met vier koffieochtenden, drie keer in de week biljart en spelletjes en er wordt wekelijks gekaart. Op donderdag is er gymles en één keer per maand is er bloemschikken. Wekelijks wordt tegen een kleine vergoeding een maaltijd met keuzemenu geserveerd. Ook worden er regelmatig uitjes, frietjeszondagen en bioscoopbezoekjes geregeld. 

Naast haar werkzaamheden voor de organisatie van het bovengenoemd weekprogramma en de activiteiten, bezoekt zij ook regelmatig de vaste bezoekers van De Schaapskooi die ziek zijn. 1. Mevrouw Maria A. Slagboom-Langerak - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


1976 - heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur. 

Betrokkene leidde de zondagscrèche voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (1976-1978), was 

lid van de sectieraad Noord Oost en Coördinatie Commissie Jeugd (1980-1987), was bestuurslid van het kerkkoor Baai en tevens bibliothecaris (1982-2012), was verzorger van de liturgieboekjes (1990 -heden), ging bidden en zingen met cliënten van de GGZ Breburg  (1991-heden), was (hulp)koster bij kerkdiensten en speciale diensten zoals bij een uitvaart en huwelijken (1992-2011), 

coördineerde en bezorgde verjaardagskaarten voor gemeenteleden (1992-2000), was contactpersoon voor de taakgroep ouderen/ werkgroep senioren (1998-2006), is gastvrouw van de jaarlijkse kerstinloop (2011-heden), was vrijwilliger bij het eetcafé voor alleenstaande gemeenteleden (2012 – 2019).


2005 - 2010: mantelzorger van een kennis. 1.  Mevrouw Maria A.C.A. Vriens - Lid in de Orde van Oranje Nassau 

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


1997 - heden: secretaris en vrijwilliger bij achtereenvolgens de Kunstkring Etten-Leur en het Kunstcollectief 8 0pKunst. Daarnaast is zij al vele jaren een bevlogen schilderes.

 

2003 - heden: vrijwilliger bij de Stichting Vincent van Gogh / Van Gogh Kerk in Etten-Leur.

Ze fungeert als gastvrouw en vertelt bezoekers over het leven van Vincent van Gogh in Etten-Leur.


2004 - heden: vrijwilliger bij Surplus Welzijn in West-Brabant en brengt huisbezoeken aan senioren om hen te informeren over de voorzieningen die in Etten-Leur beschikbaar zijn voor ouderen. Maar ook vooral om een luisterend oor te zijn en signalen op te pakken. Ook begeleidt zij nieuwe vrijwilligers om te leren hoe de huisbezoeken gedaan moeten worden. Mede door het doorverwijzen en het begeleiden van ouderen naar ouderinitiatieven om ondersteuning aan hen te bieden kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.


2004 - heden: vrijwilliger bij het Lambertuskoor te Etten-Leur.


2009 - heden: als vrijwilliger bij de Wijkvereniging Centrum West te Etten-Leur organiseert zij mee de activiteiten voor de ouderen. Zij was ruim tien jaar geleden de oprichter van de spelletjesmiddag die nu nog steeds wekelijks wordt gehouden. Daarnaast is ze bezorger van het verenigingsblad en de flyers en verzorgt zij tweewekelijks de rozentuin bij het Paulushofje. De beide echtgenoten van het echtpaar Van den Wijngaard-Christianen ontvangen een Koninklijke onderscheiding


 1. De heer Petrus C. van den Wijngaard - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


1998 - 2009: bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Het Atrium te Etten-Leur. 

Betrokkene zette zich in als secretaris en bij de huishoudelijke werkzaamheden binnen de openbare ruimten van het gebouw. Daarnaast beheerde hij de verzekeringen en onderhield hij het contact met Woonstichting Etten-Leur. Ook was hij het aanspreekpunt voor deze bewoners. Hij organiseerde diverse bijeenkomsten voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld de Nieuwjaarsbijeenkomst.

 

2005 - 2014: bestuurslid van de Stichting Seniorenraad Etten-Leur.

Betrokkene was, als afgevaardigde van de KBO Etten-Leur Centrum Zuid, actief lid van Seniorenraad. Naast zijn bestuurslidmaatschap van de Seniorenraad is hij, als afgevaardigde van de Seniorenraad, lid geweest van de WMO adviesraad Etten-Leur. 


2005 - heden: vrijwilliger bij de H. Maria Parochie te Etten-Leur.

Hij was lid van de Stichting Vrienden van Lambertus. De stichting organiseerde de activiteiten die ten goede kwamen van de onderhoud van de monumentale Lambertuskerk. Hij is collectant bij de diensten in het verzorgingstehuis Kloostergaard en is betrokken bij de opbouw van de Kerststal van de kerk.


2007 - heden: bestuurslid en voorzitter (sinds 2008) van De Lodewijkstichting te Etten-Leur. 

Naast ondersteuning van het ouderenpastoraat stelt deze stichting middelen beschikbaar aan organisaties van ouderen en aan organisaties op het gebied van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.  


2009 - heden: vrijwilliger bij de Stichting Avoord op de locatie Kloostergaard.

Hij verzorgt samen met zijn vrouw de versieringen in de Kloostergaard bij diverse festiviteiten. Daarnaast onderhoudt hij ook mee de tuin.


2011 - heden: bestuurslid en voorzitter (sinds 2014) van de Bridgeclub KBO-Etten. Hij is inmiddels 20 jaar lid van deze bridgeclub waarvan 9 jaar als bestuurslid.  Ook zet hij zich in voor de ledenwerving en de pr. Hij verzorgt wekelijks meerdere bridgebijeenkomsten mee en ook wanneer extra bijeenkomsten tijdens de weekenden is hij daarbij actief betrokken.


2014 - heden: tweede penningmeester van en vrijwilliger bij de KBO Etten-Leur Centrum-Zuid. Hij verzorgt de advertenties van het KBO Lindeblad. Daarnaast bezoekt hij de bijeenkomsten over de WMO en zit hij als afgevaardigde bij de overlegbijeenkomsten van de gezamenlijke ouderenorganisaties.


 1. Mevrouw Catharina M. van den Wijngaard-Christianen - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.


2014 - heden: voorzitter van de Vrouwen van Nu, afdeling Etten-Leur. 

Sinds 1983 is zij lid van deze organisatie in Etten-Leur en steeds ook actief als vrijwilliger, voorheen bij de Boerinnenbond, de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) en nu bij de Vrouwen van Nu. Betrokkene is lid van de creatieve groep en zet zich in voor het bloemschikken, de optredens en het maken van kaarten.


1999 - heden: vrijwilliger bij de H. Maria Parochie te Etten-Leur. Zij draagt bij aan het opmaken van de paasattenties voor de oudere en zieke parochianen.  Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Mariaviering die ieder jaar wordt gehouden in de Lambertuskerk. Ook maakt zij met andere vrijwilligers de Lambertuskerk regelmatig schoon


2000 - heden: vrijwilliger bij de Bridgeclub KBO-Etten. Zij assisteert bij de organisatie van deze bijeenkomsten, bezoekt de langdurig zieken van de club en maakt de wenskaarten.


2009 - heden: vrijwilliger bij de Stichting Avoord op de locatie Kloostergaard.

Zij bedenkt en verzorgt mee de versieringen bij de diverse festiviteiten op deze locatie. Daarnaast onderhoudt zij samen met haar man mee de tuin van de Kloostergaard.


2014 - heden: vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum De Linde te Etten-Leur.

Zij verzorgt de versieringen en de planten in de diverse ruimten in dit gebouw. Bij bijzondere gelegenheden verzorgt zij mee de bijzondere bloemwerkstukken.


PROGRAMMA KONINGSDAG 27 APRIL 2020